چگونگى تدوین و ارزیابى سیاست هاى فناورى و تأثیر آن بر اجراى سیاست هاى حوزة فناورى در برنامة چهارم توسعة جمهورى اسلامى ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سیاستگذاری عمومی

2 کارشناس مطالعات فناوری شبکه تحلیلگران فناوری ایران

چکیده

مرحله اجرای سیاست ها، یکی از مراحل سیاستگذاری عمومی است که تصمیم ها و سیاست های اتخاذ شده سیاست گذاران را عملیاتی می سازد تا سیاستگذاران به اهداف خود دست یابند. یکی از اهداف مدنظر کشورهای در حال توسعه، گسترش و رشد فناوری به منظور رقابت پذیر کردن اقتصاد کشور در عرصه بین المللی است. این کشورها برای رسیدن به این هدف، در برنامه های توسعه اقتصادی خود این هدف را در اولویت قرار می دهند. اما صرف تدوین برنامه و فراهم کردن برخی مقدمه ها، موجب تبدیل مواد برنامه توسعه به واقعیت نمی شود و عوامل متعددی بر اجرای سیاست های حوزه فناوری تاثیر می گذارد. اما اساسی ترین عامل در عدم اجرای سیاست ها نتیجه عدم مشارکت سهامداران در مراحل مختلف سیاستگذاری به ویژه تدوین، اجرا و ارزیابی است. سیاست های رشد فناوری مطابق با "نظام ملی نوآوری" در ارتباط با گروه خاصی از اجتماع یعنی صنایع و دانشگاه‏ها مطرح می شود و اجرای سیاست های این حوزه با مشارکت فعال این 2 گروه تحقق می یابد و نیت سیاستگذاران را تامین می کند. مشارکت فعال دانشگاه ها و صنایع زمانی فاهم می شود که آن ها بتوانند در مراحل سیاست گذاری به ویژه مرحله تدوین سیاست ها و ارزیابی سیاست های حوزه فناوری مشارکت داشته باشند به طوری که در مرحله تدوین با همکاری دولت منافع، نقاط ضعف و قوت سیاست های اجرایی حوزه فناوری را مشخص سازند و به سیاست های حوزه فناوری دولت مشروعیت بخشند و در مرحله ازیابی به تغییر و اصلاح فرایند اجرای سیاست ها بپردازند و دولت را برای اجرای سیاست های حوزه فناوری مسوول و پاسخگو سازند.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1392.03.2.3.7

عنوان مقاله [English]

Formulation and evaluation of technology polices and how it affects the implementation of technology policies in the development plan of the Islamic Republic Iran

نویسندگان [English]

  • AliAkbar Asadi 1
  • Mohamad Tohidi 2
چکیده [English]

One of public policy stages is implementation stage to operationalise policy decisions and resolutions taken by policymakers to achieve their goals. Also one of goals in the developing countries is the expansion and growth of technology in order to build a competitive economy in the international arena. As a result these goals are prioritized in economic development plan of the governments. Various factors affect the successful implementation of policies and the regulations and programs adopted by Parliament doesn’t mean successful implementation of policies. The most important factor for the unsuccessful implementation of policies is lack  of participation of shareholders in formulating, implementing and evaluating of policies. Technology development policies in accordance with “National Innovation System” discuss the relationship between  industry, university and state. The system provides condition that industries and universities are involved in  formulation and evaluation process of government technology policies. In formulating policy, university and  industry both determine interests, strengths and weaknesses of technology policies and legitimize technology policies. Also in evaluating policy, university and industry the both reform implementation policies and make the state more responsible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • implementation
  • Formulation
  • Evaluation
  • Technology
  • National Innovation System