نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

بحث اصلی درباره این است که دولت چه اقداماتی را برای ارتقای تولید، انتشار و به کارگیری دانش علمی و فناورانه در راستای اهداف ملی انجام می دهد. دو روایت را نقل می کنیم که نشان دهیم سیاست نوآوری دامنه گسترده ای از موضوعات گذشته و حال تاریخ بشری را دربرمی گیرد. سپس ضمن شرح تاریخ سیاست نوآوری، آن را به 3 الگو نمونه ای (ایده آل تیپ) تقسیم خواهیم کرد: سیاست علم، فناوری و نوآوری. در پایان هم چالش های آینده و فرصت های جدید برای پژوهش مطرح می شود.

عنوان مقاله [English]

Science, Technology and Innovation Policy

نویسنده [English]

  • K. Ashtarian

چکیده [English]

This paper is about what governments have done and could do to promote the production, diffusion and use of scientific and technical knowledge in order to realize national objectives. We begin the chapter with „story-telling based on sketchy historical facts. The aim of the two stories is to illustrate that innovation policy covers a wide set of issues that have been on the agenda far back in history while still remaining important today. We move on to sketch the history of innovation policy splitting it up in the three ideal types: science, technology and innovation policy. We use OECD documents and other sources to do so. Finally we point to future challenges, and highlight research opportunities.