نویسنده

عضو هیئت علمی بازنشسته معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری/عضو هیئت علمی کارگروه علم و فناوری مجمع تشخیص مصلحت نظام/مشاور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

امروزه کارآفرینی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید به طوری که در غرب و برخی دیگر از کشورها، 2 دهه اخیر «دهه های طلایی کارآفرینی» نام گرفته است. در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مقوله کارآفرینی اصلی ترین منبع توسعه به شمار می رود. بسیاری از صاحبنظران معتقدند کارآفرینی با آموزش مستقیم حاصل نمی شود و باید به روش «پرورشی» کارآفرینان را تربیت کرد. در سند چشم انداز 20 ساله نظام نیز ویژگی های یک فرد مطلوب ایرانی در افق 1404 ذکر شده است. در این سند آمده است که ایرانی 1404 «فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، دارای وجدان کاری، انظباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن» است. با توجه به اینکه بی تردید کودکان 4 و 5 ساله ما، سازندگان ایران 1404 خواهند بود، ما بایید محیطی را ایجاد کنیم که نسل آینده کشور در این محیط رشد کند و بتواند به این ویژگی ها دست یابد. تطبیق ویژگی های فرد ایرانی 1404 با ویژگی های افراد کارآفرین نشان می دهد ایرانی مطلوب 1404 فردی خواهد بود با ویژگی های کارآفرینان ایرانی- اسلامی. بنابر این لازم است که به پرسش اساسی زیر پاسخ داده شود: کودک آینده کیست و چه ویژگی هایی دارد؟ به نظر می رسد این پرسش مهم ترین و زیربنایی ترین پرسش برای انجام یک برنامه ریزی مطلوب است و باید از بدو تولد کودک به این موضوع کلیدی توجه کرد. ویژگی هایی که یک کارآفرین دارد، همراه با تولد او نمی آیند، بلکه محیط و آموزش بر آینده فرد تاثیر می گذارد. در این مقاله برآنیم با توجه به اهمیت این موضوع، ضمن بررسی نظریه های دانشمندان و صاحب نظران مطرح در این رابطه و در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن با نگاهی به تجربه های سایر کشور ها، برای بررسی و بومی سازی این مفاهیم در کشور، نتایج اجرای برخی ابعاد این موضوع در کشور ایران را بررسی کنیم. از طرف دیگر در مقاله حاضر به بررسی نقش آموزش های کارآفرینی در انواع نظام های آموزشی و پرورشی مراکز مختلف آموزشی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله، بررسی و تحلیل اسناد و مدارک مرتبط با آموزش های کارآفرینی و مصاحبه با تعدادی از مدیران و سیاستگذاران آموزش های کارآفرینی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of entrepreneurship education in the educational system of the Islamic Republic of Iran, 1404

نویسنده [English]

  • Khosrow Saljoghi

چکیده [English]

Nowadays entrepreneurship is one of the factors for economic growth and development. Consequently, in western countries the last two decades are named golden decades for entrepreneurship. In most developed and developing countries entrepreneurship is referred to as major source of development. Most experts believe to make next generation of entrepreneurs one should resort to practical training more than old  fashioned education. By taking a look at 20 years vision of Iran (Which is due to 1404 SH), qualities of a favorable Iranian is mentioned as follow: Active, responsible, martyr, faithful, satisfied, having work ethic, discipline, attitude of cooperation and social integrity, commitment to Islamic system, prosperity of Iran and proud of being Iranian. By taking into account that today’s adolescents will be tomorrow’s leaders, we should make an environment suitable for flourishing of next generation to fit above mentioned characteristics. To reach our goal, responding to this question is unavoidable: Who is future child and what is his/her characteristic? This question is fundamental before crating a useful plan. Entrepreneur’s characteristics will not appear alongside child’s birth.In contrast, environment and education has a profound influence on child’s  future. On this paper we are going to review new findings of well-known experts and scientists on this issue. To pursue this study, we take a look at experience of other countries. Also we examined the localization of these  concepts with some implementation results of this issue in our country (Iran). In addition to above mentioned  reviews, we examined the role of entrepreneurship training in various education centers and learning systems  in Islamic Republic of Iran planned for 1404 perspective. The research method is based on review and  analysis of documents related to entrepreneurship education. We also referred to interviews done by policy  makers and mangers in entrepreneurship education.