نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای آینده پژوهی، دانشگاه تهران

چکیده

آینده پژوهی به عنوان یک رشته پژوهشی، مفهوم نوظهوری است که به سرعت جای خود را در دانشگاه های جهان و همچنین دانشگاههای کشورمان باز می کند. نظزیه آشوب نیز نظریه ای نو پدید است که در سال های اخیر تاثیر شگرفی بر فیزیک، ریاضیات و حتی علوم اجتماعی بر جای گذاشته است. مقاله پیش رو پس از توضیح برخی مفاهیم ضروری و ادبیات موضوع درصدد بازخوانی آینده پژوهی در بستر نظریه آشوب است. این پژوهش از دید هدف، از نوع نظری و از دید روش از نوع تحلیلی است. در این مقاله 2 روش کمی و عملگرایانه (مدلسازی عامل بنیان و پویه مندی سیستم ها) معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing Future study in the context of chaos theory

نویسندگان [English]

  • Ali Lahoutian 1
  • AmirHossein Rahbar 2

چکیده [English]

Future study as a research field is a newfound concept that rapidly opens their place in our schools and universities around the world. Chaos theory also is a newfound theory that in recent years has a significant impact on physics, mathematics, and even social sciences. Ahead article after explaining some of the essential concepts and literature, reviews deal with the futurestudy in the context of chaos theory. This study from purpose is theoretical form and from methodological view point is analytic. In this paper two methods- quantitative and practical introduce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaos theory
  • self-organizing
  • Futurestudy
  • Postnormal times
  • System dynamic