نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
مروری اجمالی بر گزارش آینده آموزش عالی- بررسی مگاترندهای آموزش عالی تهیه شده در مؤسسه ADL

دوره 09، شماره 3، آذر 1398، صفحه 103-117

روح الله حمیدی مطلق؛ محمد اسماعیل زاده؛ سعید سلیمانی؛ امین یوسفی؛ محسن اشعاری