نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
شناسایی و ارایه چارچوب عوامل موثر بر شکاف استراتژی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 59-74

عرفان مصلح؛ رقیه عالی زاده