نویسنده = �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
شناسایی و اولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی بین المللی در بخش صنعت ایران

دوره 05، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 50-60

محمد علی مرادی؛ علی داوری؛ محمود منوچهری آملی