نویسنده = فرهاد صفایی کوچکسرایی
تحلیل و تبیین ذینفعان کلیدی انتقال فناوری (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در بخش عمومی ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 54-65

فرهاد صفایی کوچکسرایی؛ محمدرضا باقرزاده؛ اسدالله مهرآراء؛ یوسف قلی پور کنعانی