نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
بررسی عوامل مؤثر در پذیرش فناوری اطلاعات سبز در صنایع کوچک و متوسط شهر کرمانشاه

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 61-77

حسین کریمی؛ محمدجواد جمشیدی؛ مهدی حسین پور؛ میلاد بخشم