نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
تأثیرات آینده نگاری در تقویت سیاست گذاری و حکمرانی پیش نگر با تأکید بر چشم اندازهای جهانی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 18-34

مهکامه طاعتی؛ عین الله کشاورز ترک؛ حاکم قاسمی؛ فرهاد درویشی سه تلانی