نویسنده = ���������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
تحلیل خوشه ای جایگاه ایران در جهان مبتنی بر توسعه پایدار اقتصادی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 83-100

منا آهنی؛ محمدعلی افشارکاظمی