نویسنده = �������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
شناسایی عوامل موثر در رابطه میان حکمرانی دانش و عملکرد پروژه

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 91-107

نیلوفر دانائی؛ مهدی نامدارزادگان؛ رضا زارع