نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
تحلیل میزان تابآوری زنان کارآفرین روستایی با بهره گیری از مقیاس کانر ـ دیویدسون

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 39-50

فاطمه بادزبان؛ کورش رضائی مقدم؛ مهسا فاطمی