نویسنده = ������������������ ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
ارائه چهارچوبی به منظور بخش بندی بیمه گذاران بیمه عمر با استفاده از داده کاوی

دوره 09، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 71-84

مریم روستازاده شیخ یوسفی؛ سید محمد رضا میراحمدی