نویسنده = ������������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
بررسی نقش نظام آماری در حکمرانی؛ مطالعه موردی حوزه فناوری و نوآوری

دوره 07، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 35-42

روح اله ابوجعفری؛ سیدمحمدحسین شجاعی؛ مجتبی نصراللهی نسب