دوره و شماره: دوره 02، شماره 1 - شماره پیاپی 3، زمستان 1391، صفحه 3-107 
1. سرمقاله - نخبه کیست؟نخبگی چیست؟

صفحه 3-4

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی


3. الزامات ایجاد کسب و کارهای انشعابی توسط دانشگاه ها

صفحه 11-24

محمدرضا حلاج یوسفی؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ جواد خلیل زاده


6. مهاجرت مغزها فرصت ها و تهدید ها

صفحه 57-66

هاجر رستمی حصوری؛ مصطفی عماد زاده