پیوند استراتژی با برنامه های عملیاتی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

نویسندگان

1 دانشیار مهندسی صنایع، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

2 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده

سازمان های بسیاری در اجرای سیاست های خود ناموفق اند. علت آن است که این دو فرایند حیاتی، یعنی سیاست ها و برنامه های عملیاتی، برای همسویی چارچوب منسجمی در اختیار ندارند. برای حل این مشکل، استفاده از ابزاری هایی مانند سیستم مدیریتی حلقه بسته xpp، که توسعه یافتۀ کارت ارزیابی متوازن است، ممکن است مفید باشد. مطالعۀ موردی حاضر، که از لحاظ هدف کاربردی و از منظر شیوۀ گردآوری داده ها توصیفی از شاخۀ پیمایشی است. در این پژوهش، با معرفی سیستم مدیریتی حلقه بسته، زمینه برای اجرای موفقیت آمیز سیاست ها فراهم می شود. نتایج حاصل از این پژوهش موردی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ارائه شده است. جامعۀ آماری این مطالعۀ موردی را خبرگان معاونت مذکور تشکیل داده اند. داده های لازم با استفاده از بررسی اسناد درون سازمانی، بررسی وبگاه های معاونت غذا و داروی سایر استان های کشور و تشکیل جلسات هم اندیشی و طوفان فکری با خبرگان به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linking strategy to operational plans in the Vice- Chancellor`s Office in Food and Drug Affairs at Rafsanjan University Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Nasser Shahsavari-Pour 1
  • Hossein Sayadi Toranlo 2
  • Farahnaz Ahang 3
چکیده [English]

Many organizations in the implementation of strategies or management of their own operations have been unsuccessful. This is not due to the imperfect definition of the strategy, rather is because of absence a coherent framework to link and align strategy and operational plans. To solve this problem, it can be useful to use tools efficiently such as the balanced scorecard. In this paper, a closed loop management system, is used as a comprehensive framework to link operations plans with strategy. It provides a field for successful implementation of the balanced scorecard to align strategies, goals, programs and operations in organizations. The proposed method is applied in the Vice- Chancellor›s Office in Food and Drug Affairs at Rafsanjan University Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic management
  • Operational plans
  • closed-loop management system
  • Balanced Scorecard
منابع
ابویی اردکان، محمد. و آذرپور، سمانه (1391). «برنامه‏‌ریزی راهبردی در کتابخانه‏‌ها و مراکز اطلاع‏‌رسانی چالش‏‌های رویکرد برنامه‏‌ریزی به راهبرد، کتابداری، آرشیو و نسخه‏‌پژوهی». ماهنامة کتاب ماه کلیات، 16(174)، 17-24.
اکبری، مهدی. و قاضی نوری، سید سپهر (1390). «ترجمه استراتژی به عمل نمونه‏‌ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوازن». فصلنامة پژوهش‏‌های مدیریت در ایران، 15(3)، 43-59.
اکبریان، مجتبی. و نجفی، سید اسماعیل (1393). ترسیم نقشة استراتژی در کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش دیمتل. فصلنامة مطالعات مدیریت صنعتی، 12(43)، 133-154.
الوانی، سید مهدی. و هاشمیان، سید محمد حسین. و بهمنی، محمدرضا (1388). «اجرا و ارزیابی سیاست‏‌ها در سازمان‏‌های دولتی با بهره‏‌گیری از مدیریت متوازن سیاست‏‌ها». فصلنامة اندیشة مدیریت راهبردی، 3(5)، 5-34.
آذر، عادل. و معزز، هاشم (1393). «اندازه‏‌گیری همسویی راهبردی سازمانی: رویکرد پویایی سیستم». فصلنامة مدیریت صنعتی، 6(2)، 197-280.
بینش، مسعود (1391). «استراتژی برنامه‏‌ریزی یا تفکر». ماهنامة تدبیر، 23(242)، 116-121.
تقوی فرد، محمدتقی. و ملک، امیرمهدی (1390). «استفاده از روش تصمیم‏‌گیری خاکستری به‏‌منظور رتبه‏‌بندی شاخص‏‌‏‌های کلیدی عملکرد و افزایش اثربخشی برنامه‏‌های استراتژیک». فصلنامة  مطالعات مدیریت صنعتی، 9(22)، 135-166.
تیموری، محمدجواد (1392). «روش‏‌شناسی تدوین برنامة عملیاتی سازمان‏‌های پژوهشی». فصلنامة نگرش راهبردی، 1(4)، 118- 149.
حقیقی، محمد و رحمانی یوشانلوئی، حسین (1391). «بررسی و اولویت‏‌بندی موانع پیاده‏‌سازی برنامه‏‌های استراتژیک سازمانی». فصل نامه پژوهش‏‌های مدیریت راهبردی 19(51)، 51-70.
خالوئی، علی. و پورعزت، علی اصغر. و شامی زنجانی، مهدی (1393). «بررسی نقش مدیریت دانش در تدوین استراتژی کسب‏‌و‏‌کار الکترونیک». فصلنامة مدیریت فناوری اطلاعات، 6(3)، 375-394.
ذبیحی جامخانه، محسن. و افضلیان، مهدی (1393). «بررسی مسائل استراتژیک و ترسیم نقشة استراتژی دفاتر پیشخوان خدمات دولت». مجموعه مقالات سومین همایش علوم مدیریت نوین. انجمن علمی و حرفه‏‌ای مدیران وحسابداران گلستان، شهریور 1393، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‏‌آباد کتول.
رحمان‏‌سرشت، حسین. و کاظمی، سید حسن (1390). «نقشة پیاده‏‌سازی راهبردهای ملی براساس مدل BSC». فصلنامة مطالعات دفاعی استراتژیک، 4(43)، 209-256.
فرهنگی، علی‏‌اکبر. و سلطانی‏‌فر، محمد. و محکی، علی‏‌اصغر. و دانایی، ابوالفضل (1392). «معرفی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی‏‌بر نقشة راهبردی». فصلنامة مدیریت دولتی، 5(3)، 175-200.
فرهنگی، علی‏‌اکبر. و محکی، علی‏‌اصغر. و دانایی، ابوالفضل (1391). «برنامه‏‌ریزی استراتژیک در سازمان‏‌‏‌های رسانه‏‌‏‌ای ایران». فصلنامة رسانه، 23(1)، 5-28.
کشاورز، لقمان ( 1388). «مدل‏‌سازی اجرای استراتژی کمیتة ملی المپیک با رویکرد BSC» (رسالة دکتری). دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران.
کاپلان، رابرت. و نورتون، دیوید. (1389). رهاورد تلاش. ترجمة مسعود چیلینگرها. تهران: رسا.
محمد‏‌نژاد، فرشید. و نصرالله‏‌زاده، حسین (1387). «دستاورد اجرای کارت امتیازی متوازن». ماهنامة تدبیر، 18(201)، 38-43.
محمودزاده، ابرهیم. قاسمی، حمیدرضا. و لطفی رضوانی، حسین (1390). «بررسی عوامل کاهش ریسک در طراحی و برنامه‏‌ریزی راهبردی». فصلنامة مطالعات دفاعی استراتژیک، 4(43)، 257-299.
محمودی میمند، محمد. (1391). «ارزیابی تأثیر اجرای برنامه‏‌ریزی عملیاتی در تحقق برنامة تولید و کاهش هزینه». فصلنامة پژوهش‏‌‏‌های مدیریت منابع سازمانی، 2(5)، 113-135.
معمایی، هاجر. و امینی، محمد تقی. و درگاهی، حسین. و مشایخ، محمدرضا. و جانبزرگی، محمد (1392). «سنجش تفکر استراتژیک در بین مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران». فصلنامة مدیریت سلامت، 16(53)، 53-84.
نژاد سجادی، احمد. و حمیدی، مهرزاد. و سجادی، نصرالله. و گودرزی، محمود (1390). «تدوین الگوی اجرای استراتژی و طراحی نقشة استراتژی سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن». فصلنامة فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 3(8)، 7-22.
نصیرزاده، عبدالمهدی. و گودرزی، محمود. و فراهانی، ابوالفضل (1392). «طراحی و تبیین مدل اجرایی استراتژی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد BSC». فصلنامة پژوهش‏‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(4)، 31-42.
یزدان‏‌پناه، احمد علی. و احسانی، امیر ( 1388). «الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرآیند برنامه‏‌ریزی». فصلنامة پژوهش‏‌های مدیریت منابع انسانی، 2(5)، 129-154.
Agostino, D. and Michela, A. (2011). “How the BSC Implementation Process Shapes its Outcome”. International. Journal of Productivity and Performance Management, 60(2), 99-114.
Foster, A. K. and Ferguson, B. and Judit, B. P. (2010). “Unifying Information Behavior And Process: A Balanced Palette And The Balanced Scorecard”. Performance Measurement And Metrics, 11(3), 280-288.
Gomez, P., S. and Mendez. (2010). “Performance Mesurement of the Portugues Police Force Using the Balanced Scorecard”. 4 International Conference of Accouning.
Kádárová, J. and Mihalčová, B. and Kádár, G. and Vida, M. (2015). “Strategy Map for the Crisis Communication”. Journal of Procedia Economics and Finance, 23, 1119-1124.
Kaplan, R. S. and Norton, D. P. (2004). “The strategy map: guide to aligning intangible assets”. Strategy & Leadership, 32, 10-17.
Lee. AHI. and Chen, WC. and Chang. CJ. (2008). “A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating of IT department in the manufacturing industry in Taiwan”. Journal of Expert System with Applications, 34, 96-107.
Lee, S. F. and Sai on k. (2000). “Building Balanced Scorecard with SWOT Analysis, and implementing Sun TZU’S the Art of Business Management Strategies on QFD Methodology”. Journal of Managerial Auditing, 15, 68-76.