پیوند استراتژی با برنامه های عملیاتی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

نویسندگان

1 دانشیار مهندسی صنایع، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

2 استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده

سازمان های بسیاری در اجرای سیاست های خود ناموفق اند. علت آن است که این دو فرایند حیاتی، یعنی سیاست ها و برنامه های عملیاتی، برای همسویی چارچوب منسجمی در اختیار ندارند. برای حل این مشکل، استفاده از ابزاری هایی مانند سیستم مدیریتی حلقه بسته xpp، که توسعه یافتۀ کارت ارزیابی متوازن است، ممکن است مفید باشد. مطالعۀ موردی حاضر، که از لحاظ هدف کاربردی و از منظر شیوۀ گردآوری داده ها توصیفی از شاخۀ پیمایشی است. در این پژوهش، با معرفی سیستم مدیریتی حلقه بسته، زمینه برای اجرای موفقیت آمیز سیاست ها فراهم می شود. نتایج حاصل از این پژوهش موردی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ارائه شده است. جامعۀ آماری این مطالعۀ موردی را خبرگان معاونت مذکور تشکیل داده اند. داده های لازم با استفاده از بررسی اسناد درون سازمانی، بررسی وبگاه های معاونت غذا و داروی سایر استان های کشور و تشکیل جلسات هم اندیشی و طوفان فکری با خبرگان به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1395.06.4.3.2

عنوان مقاله [English]

Linking strategy to operational plans in the Vice- Chancellor`s Office in Food and Drug Affairs at Rafsanjan University Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Nasser Shahsavari-Pour 1
  • Hossein Sayadi Toranlo 2
  • Farahnaz Ahang 3
چکیده [English]

Many organizations in the implementation of strategies or management of their own operations have been unsuccessful. This is not due to the imperfect definition of the strategy, rather is because of absence a coherent framework to link and align strategy and operational plans. To solve this problem, it can be useful to use tools efficiently such as the balanced scorecard. In this paper, a closed loop management system, is used as a comprehensive framework to link operations plans with strategy. It provides a field for successful implementation of the balanced scorecard to align strategies, goals, programs and operations in organizations. The proposed method is applied in the Vice- Chancellor›s Office in Food and Drug Affairs at Rafsanjan University Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic management
  • Operational plans
  • closed-loop management system
  • Balanced Scorecard