بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان‌های تولیدی و خدماتی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت کسب و کار دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار سیستم‌های اجتماعی و فنی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه به کارگیری فناوری اطلاعات به افزایش دانش کارکنان و غنای محتوای شغلشان کمک بسیاری می کند. در این میان، تعیین ترکیب بهینه از مجموعه خدمات فناوری اطلاعات برای دستیابی به چابکی سازمانی ضرورت دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان های تولیدی و خدماتی انجام شده است. این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی پیمایشی است. روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی با ابزار پرسش نامه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و نمونه های تصادفی 205 تن بوده اند. برای بررسی ابعاد متغیرهای بررسی شده و سنجش روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فناوری اطلاعات در ارتقای چابکی سازمان های تولیدی و خدماتی اثر شایان توجهی دارد. در همین زمینه، از میان چهار متغیر چابکی سازمانی بررسی شده، به کارگیری فناوری اطلاعات بیشترین تأثیر را در متغیر ارتقای شایستگی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1395.06.4.2.1

عنوان مقاله [English]

Survey of Information Technology’s Impact on Agility in Production and Service Organizations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khodabakhshi 1
  • Ruhollah Tavallaei 2
  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 3
2 Assistant professor of Social and technical systems management, Shahid Beheshti University of Tehran
چکیده [English]

Today, the use of information technology contributes to increasing employee knowledge and enriching the content of their jobs, while identifying the optimal combination of IT services for agility is essential. The main purpose of this study is to review the information technology on production and service organizations. This is a practical study and it uses a descriptive-survey
performing method. It is based on library studied and field research by using questionnaire in Agriculture research, education and promotion of Agriculture Jihad Ministry that the number of random samples was 205 person. To search studied variables dimensions and construct validity was used confirmatory factor Analysis, also to test the hypotheses was used from Structural Equation Modeling. The results of the present research show that information technology has a significant impact on promoting agility of production and service organizations. In this way, among the four organizational agility variables which has been studied in this research, information technology has the greatest impact on organizational competence promotion variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information technology
  • Information systems
  • Agility
  • Production and service organizations