نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

2 کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

رهیافت های تطوری به اقتصاد از زمان کتاب مشهور نلسون و وینتر در سال 1982 جان تازهای گرفت و چشم انداز جدیدی در برابر تئوری پردازی و رهیافت های جدید سیاست گذاری گشود. از آن زمان تاکنون، فرض سادۀ استقراض از مفاهیم بیولوژی در اقتصاد، در برابر نگاه نئوکلاسیکی که وامدار تفکر مکانیک نیوتنی و کاربست آن در اقتصاد بود، مسیری طولانی را پیموده و مباحث آن بسیار تخصصی تر شده است. در این مقاله، با نگاهی به تاریخچۀ اقتصاد تطوری، در برابر رهیافت رقیب آن یعنی اقتصاد نئوکلاسیک، تلاش می شود موضوعات روز و پرسش های پیش روی، با توجه به آخرین دانش روز و از منظر علمی - ترویجی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing New Approaches and Questions in the Evolutionary Economics

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Souzanchi 1
  • Navid Safaei 2

چکیده [English]

Evolutionary approaches to economics took new energy after Nelson and Winter›s 1982 seminal contribution, which opened new insights both for theoretical and practical circles. the simple assumption of borrowing from biology passed a long way since then to provide a powerful alternative to neo-classical Newtonian views to the  economic system. we have reviewed the development of evolutionary economics in comparison to its older rival  and tried to delineate the current topics and important questions within the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evolutionary economics
  • neo-classical economics
  • evolutionary development