شناسایی معیارهای توسعۀ پایدار مؤثر بر انتخاب پروژه ها، با توجه به ارتباطات میان آن ها

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدۀ مهندسی صنایع دانشگاه تهران.

3 استادیار دانشکدۀ مهندسی صنایع دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر

چکیده

در سازمان های پروژه محور، طرح های متعدد باعث شده که تحولات گوناگونی در روش ها و سیستم و ساختار سازمان ایجاد شود. از این رو، برای استفاده بهینه از فرصت ها و کنترل پیشرفت پروژه ها باید با مدیریتی جامع و یکپارچه پروژه های سازمان را به انجام رساند. در این مقاله، به کمک ترکیبی از روش های کیفی، به شناسایی عوامل موثر پایداری در انتخاب سبد پروژه ها پرداخته شده است. نخست، با به کارگیری تکنیک نظریه داده بنیاد، عوامل شناسایی شده در سه گروه اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی طبقه بندی می شوند، سپس با استفاده از تکنیک دیمتل رابطه میان این عوامل شناسایی می شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد اثرپذیرترین عامل مسئولیت پذیری، اثرگذارترین عامل هزینه و مهم ترین عوامل مسئولیت پذیری و هزینه اند. همچنین عوامل ضایعات و ریسک متغیرهای اثرگذار تاثیر بیشتری از سایر عوامل خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1395.06.3.2.9

عنوان مقاله [English]

Identifying Sustainability Criteria Affecting Project Portfolio Selection Regarding the Relationship between Them

نویسندگان [English]

  • Zahra Jalili Bal 1
  • Siamak Haji Yakhcali 2
  • Ali Bozorgi-Amiri 3
  • Sanaz Imani 4
چکیده [English]

In many developed countries sustainability is a big challenge and is one of the very important issues in the field of project management that often has been neglected in project management so far. Project  management and sustainability are separately addressed in countless studies but there is an essential need  of intersecting above mentioned issues together. In this study, we investigate to introduce a set of indicators  and perform a hybrid decision making method to identify and categorize a set of indicators for project portfolio selection and then prioritize proposed factors based on combination of Grounded theory and fuzzy DEMATEL to consider in an uncertain environment. Results in this paper represents that the most important factors are  responsibility and cost. Also, responsibility is the most affected one and cost is the most effective ones.  Moreover, factors such as risk and waste are effective factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainability factors
  • Grounded theory
  • DEMATEL technique
  • uncertainty