جوایز اعطایی به جامعه‌محوری و کارآفرینی در دانشگاه ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد/ مدیریت کسب‌و‌کار/ دانشکده مدیریت،‌علم‌و‌فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استادیار / گروه اقتصاد و مالی / دانشکده مدیریت،‌علم‌و‌فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 عضو هیات علمی گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

در طی چند دهه‌ی گذشته، به دنبال نقش کلیدیِ دانش و تجاری‌سازی دانش به‌عنوان عامل اصلی رونق اقتصادی و رقابت‌پذیری، هرچه بیشتر بر اهمیت تحول نقش دانشگاه‌ها در جهت زمینه‌سازی باروری فعالیت‌های نوآورانه و کارآفرینانه تأکید می‌شود. در این راستا در بسیاری از نقاط جهان سازمان‌های دولتی و میان دولتی نقش مهمی به‌منظور ترویج مفاهیم، ایجاد ذهنیت و فرهنگ کارآفرینی و تشویق دانشگاه‌ها داشته‌اند. یکی از راهکارهای مورداستفاده در این زمینه اعطای جوایز ملی و بین‌المللی به دانشگاه‌هایی است که توانسته‌اند در مسیر جامعه‌محوری و کارآفرینی گام‌های مؤثری را بردارند. با توجه به اهمیتی که در کشور برای حرکت به سمت جامعه‌محوری و کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور احساس می‌شود، جایزه دانشگاه کارآفرین می‌تواند به‌عنوان ابزاری در جهت تسریع عملی کردن سیاست‌های مربوطه موردتوجه قرار گیرد. ازاین‌رو در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از مطالعه اسنادی، به ‌مرور و بررسی جوایزی که در این خصوص توسط سایر کشورها به دانشگاه‌ها اعطا می‌شود و مدل‌های ارزیابی آن پرداخته شود. یافته‌های این پژوهش می‌تواند راهگشایی برای سیاست‌گذاران و محققین به‌منظور درک اهمیت پر کردن جای خالی این جایزه و نیز ارائه مدل بومی در ایران برای سمت‌دهی و تشویق دانشگاه‌های کشور به‌سوی جامعه‌محوری و کارآفرینی و کمک به بهبود وضعیت زیست‌بوم کارآفرینی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Awards to Entrepreneurship and Engagement in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Salar Fazlifard 1
  • Mohammad Mahdi Lotfi Heravi 2
  • Mojgan Samandar Ali Eshtehardi 3
1 MSc Student of MBA, Department of Management Science and Technology, Amirkabir University of Technology
2 Assistant professor, Department of Management Science and Technology, Amirkabir University of Technology
3 Faculty member of Economics of Science Department, National Research Institute of Science Policy
چکیده [English]

Over the past few decades, following the pivotal role of knowledge and commercialization of knowledge as the main factor of economic prosperity and competitiveness, the importance of changing the universities' role in fostering the fertility of innovative and entrepreneurial activities is increasingly emphasized. In this regard, in many parts of the world, governmental and intergovernmental organizations have played an influential role in promoting the entrepreneurial concept and mentality and encouraging universities to become more entrepreneurial and engaged. One of the means in this line is awards to entrepreneurship in higher education. Due to the importance of moving towards this concept in Iran, the entrepreneurial university awards can be a means to accelerate the implementation of relevant policies. Therefore, this research, using documentary study, reviews awards to entrepreneurship and engagement in higher education provided by other countries. The findings can assist policymakers and researchers in understanding the importance of introducing this award and in providing a local model in Iran that can guide and encourage the Iranian universities towards engagement and entrepreneurship, which helps improve the entrepreneurial ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial and engaged University
  • Award
  • Entrepreneurial Assessment of University
حلاج یوسفی، محمدرضا، نیکی اسفهلان، حکیم و خلیل‏زاده، جواد (۱۳۹۱). «الزامات ایجاد کسب‏وکارهای انشعابی توسط دانشگاه‏ها». سیاست‏نامۀ علم و فناوری. دورۀ 2، شمارۀ 1، 11–24.
ACEEU. )2019(. “Award Categories.”. Available in: https://asiapacific.triple-e-awards.com/index/categories.
Anderson, Stu, Nigel Culkin, Andy Penaluna, and Kelly Smith. (2014). “An Education System Fit for an Entrepreneur: Fifth Report by the All‐Party Parliamentary Group for Micro Businesses.” Available in: http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/26742/.
Aston University (2020). “Aston University Wins Outstanding Entrepreneurial University in Times Higher Education Awards.” Available in: https://www.aston.ac.uk/latest-news/aston-university-wins-outstanding-entrepreneurial-university-times-higher-education.
Baaken, T., and Thorsten K. (2019(. “A Brief History of Engaged and Entrepreneurial Universities.” Available in: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-13-8130-0_1.
Boh, W. F., De-Haan U., and Strom R. )2016(. “University Technology Transfer through Entrepreneurship: Faculty and Students in Spinoffs.” The Journal of Technology Transfer. 41(4), pp. 661–669.
Chan, H. F., Frey, B. S., Gallus, J., and Torgler, B. (2014). “Academic Honors and Performance.” Labour Economics. 31, pp. 188–204.
Ec-Oecd, A. (2012). “Guiding Framework for Entrepreneurial Universities”. European Commission. 1–54.
Frey, B. S., and Gallus, J. )2015(. “Why International Organizations Give and Receive Awards.” In 8th Annual Conference on the Political Economy of International Organizations, Hertie School of Governance, Berlin.
Frey, B. S., and Gallus, J. )2016(. “Awards as Non-Monetary Incentives.” In Evidence-Based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, Emerald Group Publishing Limited.
Frey, B. S., and Susanne, N. (2008). “Awards: A View from Psychological Economics”. Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology. 216(4), pp. 198–208.
Goldstein, H. A. (2010). “The ‘Entrepreneurial Turn’and Regional Economic Development Mission of Universities”. The Annals of Regional Science. 44(1), pp.83-109.
Halaj Yusefi, M., Niki Esfahlan, H., and Khalilzadrh, J. (2013). “Requiremrnts of the Creation of University's Spin-off”. Science and Technology Policy Letters, 2(1), pp. 11-24. {In Persian}
Hannon, P. D. (2013). “Why Is the Entrepreneurial University Important?”. Journal of Innovation Management. 1(2), pp. 10–17.
Hansen, W. L., and Burton, W. (1972). “Toward a General Theory of Awards, or, Do Economists Need a Hall of Fame?”. Journal of Political Economy. 80(2), pp. 422–431.
Kirby, D. A., Maribel, G., and Urbano, D. (2011). “Making Universities More Entrepreneurial: Development of a Model”. Canadian Journal of Administrative Sciences/ Revue Canadienne des Sciences de l’Administration, 28(3), pp. 302–16.
Klofsten, M., Fayolle, A., Guerrero, M., Mian, S., Urbano, D., and Wright, M. )2019(. “The Entrepreneurial University as Driver for Economic Growth and Social Change - Key Strategic Challenges”. Technological Forecasting and Social Change, 141, pp. 149–158.
MOHE (2016a). Ministry of Higher Education Entrepreneurial Awards (MEA). Available in: https://dummymohe.moe.gov.my/en/download/awam/borang-1/mea-2016-2017/155-mea-2016-2017-mea-information-sheet/file.
MOHE (2016b). Ministry of Higher Education Entrepreneurial Awards (MEA). Available in: https://dummymohe.moe.gov.my/en/download/awam/borang-1/mea-2016-2017/151-mea-2016-2017-category-a-institutional-award/file.
MOHE (2016c). Ministry of Higher Education Entrepreneurial Awards (MEA) 2016/2017 Category B Best Student Enterprise Award. Available in: https://dummymohe.moe.gov.my/en/download/awam/borang-1/mea-2016-2017/152-mea-2016-2017-category-b-best-student-enterprise-award/file.
MOHE (2016d). Ministry of Higher Education Entrepreneurial Awards (MEA) 2016/2017 Category C Best Social Entrepreneurship Project Award. Available in: https://dummymohe.moe.gov.my/en/download/awam/borang-1/mea-2016-2017/153-mea-2016-2017-category-c-best-social-entrepreneurship-project-award/file%0A.
MOHE (2016e). Ministry of Higher Education Entrepreneurial Awards (MEA) 2016/2017 Category D Best Entrepreneurship Mentor Award. Available in:  https://dummymohe.moe.gov.my/en/download/awam/borang-1/mea-2016-2017/154-mea-2016-2017-category-d-best-entrepreneurship-mentor-award/file.
MSRT Ministry of Science, Research and Technology of the Islamic Republic of Iran. (2020). “Future of Universities in Iran; Engaged and Entrepreneurial.”
NCEE (2011a). “Entrepreneurial University of the Year 2011/2012”. Available in: https://www.auckland.ac.nz/en/news/2020/01/16/university-named-entrepreneurial-university-of-the-year-at-inter.html.
NCEE (2011b). “Outstanding Entrepreneurial University”.  Available in: https://ncee.org.uk/2011-12.
NCEE (2012). “Paul Hannon Judges the Malaysian MOHE Entrepreneurial Award”. Available in: https://ncee.org.uk/2012/10/04/paul-hannon-judges-the-malaysian-mohe-entrepreneurial-award-2012/.
NEEA (2021). “2020 Winners”. NEEA. Available in: http://neea.org.uk/2020-winners.
Perkin, H. (2007). “History of Universities.” In International Handbook of Higher Education. Springer, pp. 159–205.
Sam, C., and Van Der Sijde, P. (2014). “Understanding the Concept of the Entrepreneurial University from the Perspective of Higher Education Models”. Higher Education, 68(6), pp. 891–908.
Tiemann, I., Klaus, Fi., and Geier, J. (2018). “University Support Systems for Sustainable Entrepreneurship: Insights from Explorative Case Studies”. International Journal of Entrepreneurial Venturing. 10(1), pp. 83–110.
Urbano, D., and Guerrero, M. )2013(. “Entrepreneurial Universities: Socioeconomic Impacts of Academic Entrepreneurship in a European Region”. Economic development quarterly. 27(1), pp. 40–55.
Wakkee, I., van der Sijde, P., Vaupell, C., and Ghuman, K.) 2019(. “The University’s Role in Sustainable Development: Activating Entrepreneurial Scholars as Agents of Change”. Technological Forecasting and Social Change. 141, pp. 195–205.
Williamson, T. )2015(. To What Extent Can Universities Create a Sustainable System to Support MSMEs?: A Focus on the West Midlands Region. (Doctoral dissertation, Coventry University).