نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 بخش ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز

چکیده

این تحقیق با هدف کلی واکاوی تاب‌آوری کارآفرینانه‌ی فردی زنان روستایی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضاء شرکت‌های مادر تخصصی حمایت از توسعه کشاورزی استان فارس بود. این پژوهش با بهره‌گیری از روش پیمایش و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با تعداد 269 نفر به عنوان نمونه انجام و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. نتایج این پژوهش در ارتباط با تاب‌آوری فردی زنان کارآفرین نشان ‌داد که تاب‌آوری فردی زنان روستایی استان فارس نسبتأ بالا است. مقایسه‌ی تاب‌آوری فردی زنان در سه شهرستان مورد مطالعه نشان داد که زنان کارآفرین مرودشت و شیراز به ترتیب دارای تاب‌آوری فردی بالاتری نسبت به زنان کارآفرین استهبان هستند. متغیرهای روحیه‌ی کارآفرینی، انگیزه کارآفرینی، خلاقیت و تعداد اعضای خانوار همبستگی معناداری با تاب‌آوری فردی زنان کارآفرین مورد مطالعه دارند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، متغیرهای روحیه‌ی کارآفرینی، انگیزه کارآفرینی و تعداد اعضای خانوار به ترتیب پیش‌بینی‌کننده‌ی تغییرات تاب‌آوری فردی زنان هستند. در نهایت در راستای بهبود تاب‌آوری کارآفرینی زنان، رشد و توسعه ویژگی‌های فردی آن‌ها امری ضروری است؛ پیشنهاد می‌شود که آموزش‌هایی برای تقویت انگیزه، خلاقیت و روحیه‌ کارآفرینی زنان روستایی برگزار گردد، همچنین ارتقاء مهارت‌های آن‌ها در زمینه‌ی قدرت تصمیم‌گیری، مدیریت استرس، تمرکز بر امور، کنترل احساسات و تفکر مستقل نیز کمک شایانی به بهبود تاب‌آوری زنان روستایی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Resilience of Rural Women Entrepreneurs by Connor-Davidson Scale

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Badzaban 1
  • Kurosh Rezaei-Moghaddam 2
  • Mahsa Fatemi 2

1 Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University

2 Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University

چکیده [English]

Analyzing the Individual Entrepreneurial Resilience of Rural Women in Fars province was the main purpose of the study. All members of Fars Province Agricultural Development Specialized Holding Companies were the research population of research which 269 of them were selected as a sample by stratified random sampling method for data collecting using questionnaire. Individual resilience of women was measured based on Connor-Davidson Resilience Scale (CD- RISC). Results indicated that the individual resilience of rural women in Fars province is relatively high. Comparing the individual resiliency of women in the three studied counties revealed that Marvdasht and Shiraz women entrepreneurs had higher individual resiliency than Estahban women entrepreneurs. The variables of entrepreneurial spirit, entrepreneurial motivation and number of household members had significant correlation with individual resilience of women entrepreneurs. Thus, according to regression results, entrepreneurial spirit, entrepreneurial motivation and number of household members were determinants of individual resilience of women, respectively. Finally, development of persona; characteristics of rural women is essential in order to improve their entrepreneurial resilience. Thus, it is recommended to provide appropriate educational classes to reinforce their motivation, creativity as well as entrepreneurial spirit. Also, improvement of rural women`s skills in terms of decision making, stress management, concentration, emotional control and independent thinking would be vital for resilience improvement of rural women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Entrepreneurship
  • Individual
  • Rural Women
  • Fars