نوع مقاله: مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. نویسنده مسئول

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های فناوری اطلاعات با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو دسته کارکنان و خبرگان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب هستند. که از میان کارکنان 152 نفر برای شناسایی عوامل به صورت تصادفی ساده و از میان خبرگان 10 نفر برای اولویت‌بندی عوامل به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. در این پژوهش از روش دلفی، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و نرم‌افزار اس پی اس اس استفاده شده است. بر اساس تکنیک دلفی طی دو مرحله پرسشنامه‌ برگرفته از مقاله آنتلوا و همکاران (2010) میان خبرگان توزیع شد. بر اساس نتایج تکنیک دلفی 21 سؤال مربوط به 5 عامل و 16 زیرعامل با اهمیت شناخته شدند. در ادامه برای رتبه‌بندی عوامل از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بر اساس نتایج استراتژی اطلاعات، فرایندها، استراتژی کسب و کار، فناوری اطلاعات و افراد به ترتیب در رتبه اول تا پنجم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors Influencing the Success of Information Technology Projects Using Hierarchical Analysis Technique in the National South Oil Company of Iran

نویسندگان [English]

  • fariba nazari 1
  • ahmad makvandi 2

1 Assistant Professor, Department of Information Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. Corresponding Author

2 M.Sc. Student, Department of Information Technology Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and prioritize the factors affecting the success of information technology projects using a hierarchical analysis technique in the National South Oil Company of Iran. The purpose of this study was applied and descriptive in terms of implementation. The statistical population of this study consists of two categories of employees and experts of National South Oil Company of Iran. Of the 152 staff selected to identify the factors by simple randomization and 10 experts were selected to prioritize the factors as snowballs. In this study, Delphi method, hierarchical analysis technique and SPSS software were used. Based on the Delphi technique, the questionnaire extracted from the article by Antlova et al. (2010) was distributed among experts in two stages. Based on the results of Delphi technique, 21 questions related to 5 factors and 16 sub-factors were identified. Then, hierarchical analysis method was used to rank the factors. Based on the results of information strategy, processes, business strategy, information technology and individuals ranked first to fifth, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification
  • Prioritization
  • Information Technology Projects
  • National South Oil Company
  • Hierarchical Analysis Technique