نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی پیشران‌های مؤثر بر کارآفرینی دیجیتالی در کسب وکارهای کوچک و متوسط با رویکرد فراترکیب انجام‌شده است. فراترکیب مستلزم این است که پژوهشگر یک بازنگری دقیق و عمیق انجام داده، یافته‌های پژوهش‌های کیفی مرتبط را ترکیب کند. با استفاده از روش فراترکیب،140 مقاله در حوزه کارآفرینی دیجیتال، ارزیابی و با تحلیل محتوا، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش کمی آنتروپی شانون تعیین شد. نتایج یافته‌ها نشان داد که کدهای فرهنگ سازمانی، مشتری مداری، عوامل اجتماعی دارای بیشترین ضریب اهمیت می‌باشند. درنهایت، پس از طی گام‌های پژوهش، مدل استنتاج شده از یافته‌های کیفی ارائه گردید که این مدل از 3 بعد(درون‌سازمانی، برون‌سازمانی و زیرساخت‌ها)، 6 مفهوم (قابلیت های سازمانی، خط‌مشی سازمانی، مشوق‌های حمایتی، توانمندی‌های محیطی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های محیطی) و 30 کد تشکیل شده است. نتیجه حاصل از آنتروپی شانون نشان داد که کدهای فرهنگ سازمانی، مشتری‌مداری و عوامل اجتماعی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به‌عنوان پیشران‌های مؤثر بر کارآفرینی دیجیتالی در کسب وکارهای کوچک و متوسط کسب نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification Of Effective Propellants On Digital Entrepreneurship In Small And Medium Businesses With Meta- Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Asma Tavazoeifar
  • Mohim Sheihakitash
  • Soheila Keshavarz

University of Sistan &Baluchestan

چکیده [English]

The present study aimed to identify the effective propellants on digital entrepreneurship in small and medium-sized businesses with a Meta- Synthesis approach. The Meta- Synthesis requires that the researcher perform an accurate and profound revision, combining the findings of relevant qualitative research. By using the Meta- Synthesis method, 140 articles in the field of digital entrepreneurship, evaluation and analysis of content, dimensions and related codes were extracted, and the significance and priority of each method was determined by a little Shannon entropy. The results showed that organizational culture codes, customer-oriented, social factors have the most important factor. Finally, after the study steps, the inference model was presented from qualitative findings that this model of 3 dimensions (Intra-organizational, Extra organizational, and the infrastructures), 6 concepts (organizational capabilities, organizational policy, supportive protection, environmental capabilities, IT infrastructure, environmental infrastructure) and 30 Code is composed. Shannon's entropy result showed that the codes of organizational culture, customer orientation, and social factors ranked first and third, respectively, as effective propellants of digital entrepreneurship in small and medium-sized businesses, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital entrepreneurship
  • Small and medium business
  • Information and Communication Technology