استفاده از تحلیل پوششی داده‌های فازی به منظور ارزیابی نحوه بهره‌گیری از مزایای کسب و کار الکترونیکی در شبکه لجستیک

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

کسب وکار الکترونیک از پیامدهای مهم انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در دهۀ گذشته رشد چشمگیری داشته است. با گسترش روزافزون حوزۀ کار تجارت الکترونیک، سرعت و کیفیت ارائۀ خدمات به مشتریان نیز افزایش یافته و سبب شده شرکت ها، برای اطمینان از دقت در تحویل کالاها و به موقع بودن آن، کنترل بیشتری بر مؤلفه های کیفیت داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای فزایندۀ مشتریان باشند و رضایت آنان را جلب کنند. به کارگیری کسب و کار الکترونیکی در فعالیت های تجاری نیازمند توجه به عوامل درون زا و برون زای تأثیرگذار در آن است. بنابراین، برای پی ریزی نظام ارزیابی مؤثر و هدفمند، لازم است عملکرد شبکۀ لجستیک در کسب وکار الکترونیکی ارزیابی شود. تحلیل پوششی داده ها یکی از روش های قدرتمند مدیریتی است که ابزاری در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند عملکرد شرکت خود را در مقایسه با سایر رقبا محک بزنند و برای آینده ای بهتر تصمیم گیری کنند. در این پژوهش روش جدیدی برای ارزیابی همکاری شبکۀ لجستیک در کسب وکار الکترونیکی ارائه می شود که در آن از شیوۀ تحلیل پوششی داده های فازی (DEA) استفاده شده است. پس از معرفی دو مدل خوش بینانه و بدبینانه، هر دو مدل حل شده اند. در پایان، به کارگیری مدل با مثال عددی نشان داده شده و حساسیت پارامترهای ورودی و خروجی نیز تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1398.09.1.5.9

عنوان مقاله [English]

Using Fuzzy DEA Method to Evaluate the Application of E-Business Benefits in Logistics Network

نویسندگان [English]

  • Amir Amini 1
  • Alireza Alinezhad 2
1 MSc Graduate of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Urmia University of Technology
2 Associate professor, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Electronic business is one of the major implications of ICT revolution that has experienced high growth over the past decade. With the expansion of e-commerce, the speed and quality of customer service has also increased which forced companies to control quality components more and ensure the accuracy and timeliness of delivery of goods to meet the growing needs of customers and ultimately their satisfaction. The use of electronic business in business activities requires attention to a series of exogenous and exogenous factors affecting it. Therefore, in order to develop an effective and targeted evaluation system, an assessment of performance of logistics network in the electronic business is required. Data Envelopment Analysis is one of the powerful management techniques that provide managers with tools that can benchmark their company's performance compared with other competitors and decide for future prospects based on its results. In this study, using fuzzy DEA a new method for evaluating the logistics network collaboration in an e-business will be presented. After introducing two optimistic and pessimistic models both of them are solved. Finally, the application of the model is shown with numerical example and the sensitivity analysis of the input and output parameters is also performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Logistics
  • E- Business
  • Fuzzy Data Envelopment Analysis