بررسی تأثیر اجرای راهبردهای کسب‌وکار الکترونیک در خلق مزیت رقابتی بین شرکت‌های فعال در صنعت بازی‌های رایانه‌ای

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشکدۀ مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با توجه به رشد صنعت بازی های دیجیتال در دنیا و توسعۀ شرکت های دانش بنیانِ بازی ساز در ایران، در این تحقیق، با هدف بررسی تأثیر راهبردهای کسب و کار الکترونیکی در مزیت رقابتی شرکت های بازی ساز، شش عامل مؤثر در اجرای راهبردهای کسب و کار الکترونیکی در شرکت های بازی و تأثیر اجرای این راهبردها در خلق مزیت رقابتی میان شرکت های بازی ساز بررسی می شوند. عوامل شناسایی شده عبارت اند از تجارت الکترونیکی، بازاریابی الکترونیکی، مدیریت عملیات الکترونیکی، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، مدیریت مالی الکترونیکی و نظام های دانش بنیان سازمانی. پاسخ های 356 نفر از کارکنان شرکت های بازی ساز به پرسشنامۀ تدوین شده بررسی شده و نتایج آن نشان می دهد که راهبردهای کسب و کار الکترونیکی در میان شرکت های بازی ساز موجد مزیت رقابتی است و مدیریت منابع انسانی الکترونیکی مهمترینِ این راهبردهاست. عوامل دیگر مانند تجارت الکترونیکی و نظام های دانش بنیان سازمانی در مراتب بعدی قرار می گیرند. رتبه بندی کل این عوامل به همراه تحلیل آن ها در بخش نتیجه گیری آمده است.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1397.08.4.6.9

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Electronic Business Strategies on Creating Competitive Advantage among Companies Engaged in the Gaming Industry

نویسندگان [English]

  • Zohreh Dehdashti Shahrokh 1
  • Mahdi Bashirpour 2
1 Associate Professor, Faculty of Management and accounting, allameh tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Master of Marketing Management Student, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Considering the growth of the digital gaming industry in the world and the development of knowledge-based gaming  companies in Iran, this study aimed to investigate the impact of electronic business strategies on the competitive  advantage of gaming companies. Six factors affecting the implementation of business strategies and electronic work in  gaming companies and the impact of implementing these strategies on creating competitive advantage in gaming companies. Identified factors include e-commerce, e-marketing, e-operation management, e-HRM, e-finance management and  Knowledge systems were the foundation of the organization, using questions 356 employees of the gaming companies were  studied and the results showed that electronic business strategies had a huge impact on creating competitive advantage in  gaming companies and the factor of human resource management as the most important factor in These strategies were  identified. After the management of electronic human resources, other factors such as e-commerce, organizational  knowledge systems and other factors were ranked by these factors along with their analysis in the research conclusion  section. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Business Strategy
  • E-HRM
  • Competitive Advantage of Gaming Companies
  • E- Marketing
  • E-Commerce