نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، داتشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 دکترای جامعه شناسی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: بررسی موانع همکاری‌های علمی بین‌المللی تألیف مدارک علمی مشترک، از دیدگاه اعضای هیأت‌علمی دانشگاه تهران.
روش پژوهش: نوع پژوهش، «کاربردی» و روش آن، «پیمایشی» است. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته است. جامعه‌ی پژوهش 270 نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه تهران بوده است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر به‌طور جداگانه محاسبه شده است که نتایج، از سطح بالای پایایی آن حکایت دارد.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که متغیر سیاسی با میانگین 53/3، تأثیرگذارترین مانع همکاری‌های علمی بین‌المللی از دیدگاه جامعة پژوهش است. متغیر فرهنگی نیز در مقایسه با سایر عوامل، کمترین میزان میانگین 21/2 اثرگذاری را داشته است. همچنین یافته‌ها نشان داد همبستگی منفی و معناداری میان تولیدات علمی مشترک بین‌المللی افراد و سه متغیر «سیاسی، سازمانی و انگیزشی» وجود داشته است؛ بدین معنا که هرچه میزان تولیدات علمی مشترک افراد کمتر باشد، میزان موانع و مشکلات پژوهشگران پاسخ‌دهنده به پرسشنامه در رابطه با این سه متغیر بیشتر بوده است و به‌عکس.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obstacles for International Academic Collaboration: Case Study of Members of Tehran University Scientific Board in Co-Authorship of ISI indexed papers

نویسندگان [English]

  • Aref Riahi 1
  • Mohammad Amin Ghaneirad 2
  • Elham Ahmadi 3

چکیده [English]

Objective: investigatingabout theobstacles forinternational academic collaboration and co-authorship from the point ofview of members ofTehran University scientific board. Research method: it is an applied research with a surveymethod byresearchermade questionnaire. The study population consists of 270 members of Tehran Universityacademic board. Reliability ofquestionnaire is assessed byCronbach's alpha coefficient for each variable separately; the results show its high reliability. Findings: the surveyshows that ‘political variable’ with mean of 3/53 is recognized as the most effective barrier to international academic collaboration. Cultural variable, in comparison with other elements, has had the lowest mean (2/21) and effectiveness. Findings, also, indicates a significant and negative correlation between individual’s international joint scientific products and three political, organizational and motivational variables. In other words,regarding these three variables, the lower number of co-authorship, the higher number of problems and barriers to researchers and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international academic collaboration
  • co-authorship
  • barriers to academic collaboration
  • Tehran University
  • ISI database