جایگاه نهادی آموزش پایه در توسعه دانش بنیان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه تهران

چکیده

الگوی در حال گسترش اقتصاد دانش بنیان تغییرات بنیادینی را در ساخت های اقتصادی - اجتماعی ایجاد کرده که یکی از زیرساخت های مهم در این حوزه، آموزش است. با توجه به محور اصلی اقتصاد دانش بنیان که استفاده کارا و موثر از سرمایه انسانی است، همه مقاطع آموزشی به ویژه آموزش پایه که زیربنای اصلی سایر مقاطع است، باید مورد توجه خاص قرار گیرد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه، این مقطع دچار مشکلات جدی است. بررسی این موضوع، مباحث کلیدی مهم دیگری را همچون نقش چارچوب نهادی اقتصاد و اثر آن بر بازار کار شامل می شود. بنابراین تمرکز مقاله حاضر بر تبیین اهمیت نقش آموزش پایه در تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران در قالب نظریه نهادگرایان و شناسایی چالش ها در این زمینه است. نتایج پژوهش انجام گرفته با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد از طرفی، ساختار نهادی در ایران تاکنون بر محوریت دانش قرار نگرفته تا فعالیت های اقتصادی را به این سمت سوق دهد. از طرف دیگر، با وجود غلبه سهم شاغلان اقتصادی با تحصیلات آموزش پایه در بازار کار ایران، به این مقطع و ابعاد اهمیت و چالش های آن توجه کافی نشده است. استمرار این 2 مساله در کنار هم ورود ایران به اقتصاد دانایی محور را با مشکلات جدی رو به رو خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Basic Education in Knowledge Based Development

نویسندگان [English]

  • Farshad Momeni 1
  • Farzaneh Charband 2
چکیده [English]

The developing pattern of Knowledge Based Economy (KBE) causes essential changes in economic-social structures in which education is one of the important infrastructures. According to The main pillar of this new pattern that is effective use of human capital, all levels of education especially the basic education, which is  the main basis of the other levels, become more important than before. But developing countries have  serious problems in this level. Investigating this issue includes other important subjects such as the role of  institutional framework of economy and the effects in labor market. Therefore this article focuses on the  explanation of importance of basic education in achieving KBE in Iran and identifying the related challenges based on institutional theory. Results of this survey -using descriptive-analytical procedure- shows that first;  the institutional structure in Iran has not been based on knowledge, so that it cannot lead the economic  activities toward it. The second is that although the percentage of employees with basic education degree is  higher than other formal educational levels in labor market in Iran, this level and its challenge shave not got  enough attention. By continuity of these two, Iran will face lots of problems in achieving KBE.