کانون هاى تفکر در حوزه مدیریت و سیاستگذارى علم، فناورى و صنعت؛ در گفت و گو با سه تن از مدیران این کانون ها

نوع مقاله: مصاحبه


عنوان مقاله [English]

Science, technology and industry policy think tanks, Interview with three protagonists