نویسنده = ���������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
شناسایی معیارهای توسعۀ پایدار مؤثر بر انتخاب پروژه ها، با توجه به ارتباطات میان آن ها

دوره 06، شماره 3، آبان 1395، صفحه 15-28

زهرا جلیلی بال؛ سیامک حاجی یخچالی؛ علی بزرگی امیری؛ ساناز ایمانی