نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
شناسایى تجربه هاى مرتبط با توسعة هوشیارى کارآفرینانة کارآفرینان کارکشته

دوره 04، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 79-92

قنبر محمدی الیاسی؛ نوشین داهیم