نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش از راه دور تحلیل مدار توسعه دانشگاه پیام نور تا پایان برنامه چهارم [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 107-123]
 • آموزش نیمه حضوری تحلیل مدار توسعه دانشگاه پیام نور تا پایان برنامه چهارم [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 107-123]

ا

 • ایالات متحده آمریکا نقش و کارکرد کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری عمومی (بررسی تجربة موردی آمریکا) [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 15-24]
 • اقتصاد اقتصاد دانش محور: رویکردها، مبانی و دلالت ها [دوره 01، شماره 1، 1390، صفحه 19-32]
 • اقتصاد تکاملی تفاوت ها و تقارب های دو جریان اصلی و غیراصلی اقتصاد [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 41-56]
 • اقتصاد دانش بنیان تفاوت ها و تقارب های دو جریان اصلی و غیراصلی اقتصاد [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 41-56]
 • اقتصاد کم‏کربن جذب و ذخیره سازی کربن، سیاستگذاری فناوری برای گذار به اقتصاد کم کربن؟ [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]
 • اقتصاد نئوکلاسیک تفاوت ها و تقارب های دو جریان اصلی و غیراصلی اقتصاد [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 41-56]

پ

 • پویایی بررسی پویایی نظام های نوآوری فناورانه در عمل [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 57-76]

ت

 • تحلیل کارکردی بررسی پویایی نظام های نوآوری فناورانه در عمل [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 57-76]

ج

 • جامعه شناسی فناوری گذارهای اجتماعی- فنی در رژیم مدیریت منابع نفت و گاز در ایران [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 77-94]
 • جذب و ذخیره‏سازی کربن جذب و ذخیره سازی کربن، سیاستگذاری فناوری برای گذار به اقتصاد کم کربن؟ [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]

د

 • دانشگاه پیام نور تحلیل مدار توسعه دانشگاه پیام نور تا پایان برنامه چهارم [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 107-123]
 • دانش محور اقتصاد دانش محور: رویکردها، مبانی و دلالت ها [دوره 01، شماره 1، 1390، صفحه 19-32]
 • دیدگاه چندسطحی گذارهای اجتماعی- فنی در رژیم مدیریت منابع نفت و گاز در ایران [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 77-94]

س

 • سیاستگذاری بررسی پویایی نظام های نوآوری فناورانه در عمل [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 57-76]
 • سیاست گذاران عمومی نقش و کارکرد کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری عمومی (بررسی تجربة موردی آمریکا) [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 15-24]
 • سیاست گذاری فناوری گذارهای اجتماعی- فنی در رژیم مدیریت منابع نفت و گاز در ایران [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 77-94]
 • سیاست‏گذاری فناوری جذب و ذخیره سازی کربن، سیاستگذاری فناوری برای گذار به اقتصاد کم کربن؟ [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]
 • سیستم اجتماعی فنی گذارهای اجتماعی- فنی در رژیم مدیریت منابع نفت و گاز در ایران [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 77-94]
 • سیستم های نوآوری بررسی پویایی نظام های نوآوری فناورانه در عمل [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 57-76]
 • سند ملی توسعه بخش آموزش عالی تحلیل مدار توسعه دانشگاه پیام نور تا پایان برنامه چهارم [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 107-123]

ک

 • کانون های تفکر نقش و کارکرد کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری عمومی (بررسی تجربة موردی آمریکا) [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 15-24]

گ

 • گذار در صنعت نفت گذارهای اجتماعی- فنی در رژیم مدیریت منابع نفت و گاز در ایران [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 77-94]

م

 • مدیریت مخازن گذارهای اجتماعی- فنی در رژیم مدیریت منابع نفت و گاز در ایران [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 77-94]

ن

 • نظام بخشی نوآوری تفاوت ها و تقارب های دو جریان اصلی و غیراصلی اقتصاد [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 41-56]
 • نظام فنی اجتماعی تفاوت ها و تقارب های دو جریان اصلی و غیراصلی اقتصاد [دوره 01، شماره 2، 1390، صفحه 41-56]