دوره و شماره: دوره 06، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1395