دوره و شماره: دوره 06، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1395، صفحه 1-128 (ویژه نامه برنامه ریزی) 
8. در جست و جوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه صنعتی

صفحه 89-108

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق؛ علی ملکی