دوره و شماره: دوره 09، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1398 (اصل مقالات بعد از اتمام ویراستاری و صفحه آرایی منتشر خواهد شد.) 
6. زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی پیدایش شبکه هوشمند برق‌رسانی

صفحه 11-12

مهیار کریم‌خانی؛ امیر البدوی؛ میثم کریم‌خانی