شناسایی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی: رویکرد چندمعیاره خبره محور بهترین ـ بدترین

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 دانشجوی دکتری تخصصی تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهبرد کلان در عرصه مدیریت کشور نخستین بار توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است. اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که فشارها، توطئه‌ها و دشمنی‌های نظام سلطه جهانی را به فرصت‌های راهبردی و عملی تبدیل کرده و موجبات ارتقا، رشد و خودشکوفایی کشور را فراهم می‌آورد. متأسفانه علی‌رغم  تأکیداتی که بر فواید اقتصاد مقاومتی در کشور می‌شود ولی شاهد تحقق عملی آن نیستیم. هدف از این پژوهش، بررسی و شناسایی موانع پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا با تکیه بر روش گردآوری کتابخانه‌ای و با رویکرد تحلیلی، ابتدا به چارچوب نظری و مفهومی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و سپس موانع پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی از طریق مطالعه، مرور پیشینه، مصاحبه با کارشناسان و خبرگان دانشگاهی و مدیریتی، در شش بعد شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل اداری، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و عوامل هنری و 23 معیار شناسایی شده است. سپس از طریق پرسش‏نامه مقایسه زوجی معیارها و با استفاده از روش نوین در تصمیم‌گیری چندمعیاره یعنی تکنیک بهترین-بدترین و نظرات خبرگان، وزن‌دهی و اولویت‌بندی شده‎‏اند. پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بوده و در آن از نرم‌افزار لینگو برای حل مدل استفاده شده است. نتایج نشان دادند که ابعاد اقتصادی، اداری و معیار‌های سیاست وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، عدم‌حمایت از تولیدات داخلی و کاهش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی و رانت، به ترتیب مهم‌ترین ابعاد و معیار‌های موانع اقتصاد مقاومتی در کشور هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization Barriers to Implementing Resistance Economy: Best Worst Method Multi-Criteria Expert Driven Approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zahra Rajabi kafshgar 1
  • Alireza Arab 2
1 Msc. In Industrial Management, Faculty of Economics And Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Phd Candidate of Operations Research, University of Tehran
چکیده [English]

Resistance Economy has been raised by the Supreme Leader for the first time as a major strategy in the field of country governance Resistance economy, that is, an economy that transforms the pressure, conspiracy and hostility of global domination into strategic and practical opportunities and promotes the development, growth, and self-fulfillment of the country. Unfortunately, despite the emphasis on the benefits of the Resistance economy in the country, we do not see the practical realization of it. This research aims to investigate and identify barriers to the implementation of the resistance economy. In this way first, the theoretical and conceptual framework of resistive economics discussed based on the library collection method and analytical approach. Then, the barriers to implementing Resistance economy were identified through study, literature review, interviews with academic and management experts in six dimensions including economic, political, administrative, cultural, social and artistic factors and 23 criteria. Then these barriers were weighed and prioritized through a paired criteria comparison questionnaire and by using the new method in multi-criteria decision making, the best-worst method, and the expert’s idea. The research is descriptive-analytical and Lingo software used to solve the model. The results indicated that economic and administrative dimensions and strong dependence policy of the country on the proceeds from the sale of crude oil, the lack of support for domestic production and the reduction of the quantity and quality of domestic production and rent criteria Respectively, are the most important dimensions and criteria of resistance economy barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economy
  • Economic Factors
  • Administrative factors
  • Political Factors
  • Best Worst Method