تعداد مقالات: 275
153. در جستجوی بدیلی برای سیاست قرنطینه کامل: حکمرانی داده محور در مواجهه موثر با کوید-19

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 59-73

عمادالدین پاینده؛ زهرا مجدی زاده؛ حسین میرزاپور


157. شناسایی پیشران‏‎های مؤثر بر کارآفرینی دیجیتال در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با رویکرد فراترکیب

دوره 09، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 61-72

اسما تواضعی فر؛ مهیم شیهکی تاش؛ سهیلا کشاورز


158. بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی درموفقیت بهبود نرم افزار: نقش میانجی اشتراک دانش و تعدیلگر پشتیبانی مدیریت برتر

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-74

محسن اکبری؛ مهرعلی همتی نژاد؛ ندا احمدپور؛ میثم مسعودی فر


160. چگونگى رشد و توسعة روزنامه نگارى علم در سطح ملى و بین المللى

دوره 04، شماره 1، بهار 1393، صفحه 63-78

علی اکبر اسدی؛ محمد توحیدی


161. درآمدی بر روش تحقیق: رویه‌های استاندارد تحلیل داده‌های کیفی

دوره 09، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-96

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


163. روش شناسی رتبه بندی های بین المللی دانشگاه ها

دوره 04، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 77-108

نجم الدین یزدی


164. سیاست گذاری و برنامه ریزی تأمین کالا در صنعت نفت

دوره 06، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 87-100

محمد حسینی


165. تحلیل انواع ساختارهای راهبری شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-36

علی شهابی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر؛ رضا اسدی فرد


166. رایانش ابری: راهکاری جهت بهبود آموزش الکترونیکی در آموزش عالی

دوره 07، شماره 1، بهار 1396، صفحه 41-53

سعید کاظم پوریان؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ سمانه عبدلی؛ مهسا مرادی


167. تبیین رابطه فلسفی انسان و تکنولوژی با تاکید بر اخلاقیات

دوره 08، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-56

مهربان هادی پیکانی؛ مهدی نصراصفهانی


168. سیاست ها و فرایندهاى ارتقاى اعضاى هیأت علمى در دانشگاه هاى منتخب جهان

دوره 03، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 55-70

حسین محمدی دوستدار؛ عبدالحمید میرحسینی


169. مروری نظام مند بر عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی فعالیت های کارآفرینی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 55-75

امینه زیوری؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری


171. مهاجرت مغزها فرصت ها و تهدید ها

دوره 02، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 57-66

هاجر رستمی حصوری؛ مصطفی عماد زاده


173. بررسی تاثیر مهاجرت نخبگان بر قابلیت تولید نوآوری در کشورهای منتخب منطقه چشم انداز

دوره 03، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-70

ابوالفضل شاه آبادی؛ آمنه جامه بزرگی


174. شناسایی و ارایه چارچوب عوامل موثر بر شکاف استراتژی

دوره 06، شماره 1، بهار 1395، صفحه 59-74

عرفان مصلح؛ رقیه عالی زاده


175. بررسی شاخص های اقتصاد دانش پایه در کشور سنگاپور

دوره 01، شماره 1، بهار 1390، صفحه 61-76

سلیمان قاسمیان