60. تقسـیم کار در اجرایی سـازی سیاسـت های ابلاغـی سـتاد راهبـری اجـرای نقشـۀ جامع علمـی کشـور (مطالعۀ مـوردی سیاسـت های تنظیم ظرفیت مؤسسـات آمـوزش عالی (با رعایـت ملاحظات آمایش سـرزمین))

محمد سعید تسلیمی؛ خلیل نوروزی؛ مهدی ثنایی

دوره 06، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 29-46