نویسنده = یونس اکبری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران

دوره 06، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 5-13

یونس اکبری؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ ولی الله رستمعلی زاده


2. روایت جامعۀ محلی از مسائل مدیریتی آب در منطقۀ حسنلو، واقع در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

دوره 05، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 39-50

یونس اکبری؛ سعید طالع شایان؛ سروش طالبی اسکندری