نویسنده = �������������� ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
نقش تأثیر ارتباط دانشگاه و صنعت در بهبود عوامل مؤثر در عملکرد پایدار شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 17-34

زهرا جعفری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری